You are here:

Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies

Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie (QPM) ka për qëllim ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve akademike si dhe promovimin e një kulture të përsosmërisë për mësimdhënie dhe mësimnxënie.

Përmes aktiviteteve të saja, QPM kontribuon në avancimin e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies drejt rritjes së konkurrueshmërisë, mobilitetit dhe integritetit të personelit akademik të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Organet e QPM

QPM me qëllim të zhvillimit të punës së saj, ka organet e saj të cilat janë:

  • Këshilli administrativ;
  • Këshilli i trajnerëve;
  • Koordinatori