You are here:

Mbrojtja e të dhënave personale

Universiteti është i përkushtuar për mbrojtjen e të dhënave personale të studentëve , personelit dhe të gjitha palëve të tij, në përputhje me Ligjin Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për këtë qëllim, Universiteti ka caktuar një person përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Personi përgjegjës i caktuar nga Universiteti për menaxhimin e të dhënave personale është z. Azem Ramadani.

Nëse keni ndonjë pyetje ose kërkesë lidhur me përpunimin e të dhënave personale nga Universiteti, mund të kontaktoni në email: [email protected], ose në numrin e tel.: 044119509.