You are here:

KQZ

SQARIM!

Listat e Kandidatëve të propozuar nga ana e Organizatave Studentore për kandidatët, përfaqësues në Parlamentin Studentor  dhe Këshillat e Fakulteteve duhet të jenë në përputhje me Statutin e Universitetit dhe Rregullores për Zgjedhjet  e Studentëve në UPZ (neni 3; neni 24; neni 25; neni 26).