You are here:

Tarifat për Studentë

TARIFAT PËR STUDENTË

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren zbatohen tarifat për studentë, të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë. Në bazë të UA tarifat rishikohen çdo vit nga MASHT. (Shikoni UA 9/2021)

Të gjitha tarifat mund t’i gjeni në vegëzat e mëposhtme: