You are here:

Kodi i Etikës

KODEKSI I SJELLJES SË STUDENTËVE

Në bazë të dispozitave të Ligjit nr. 04/L037 për Arsimin  e Lartë  në Republikën   e Kosovës,   e në përputhje me dispozitat e nenit 4 paragrafi 3 të Statutit të Përkohshëm  të Universitetit të Prizrenit, Senati mbajti mbledhjen   më  18.05.2012 dhe miratoi   këtë:

Kodeksi i sjelljes së studentëve të UPZ-së

Ky kodeks përmban norma për sjelljen e studentëve në  pajtim të plotë me rregullat  dhe udhëzuesit si dhe me autoritetin  dhe reputacionin publik të Universitetit  të Prizrenit në tekstin e mëtejmë Universiteti.

Studentët  e Universitetit  të Prizrenit  (në tekstin mëtejmë studentët), obligohen t’iu përrnbahen plotësisht  dhe pa asnjë përjashtirn dispozitave  të këtij Kodeksi.

Studentët   janë të obliguar ta  ruajnë  autoritetin  publik, dinjitetin  dhe reputacionin e Universltetit,  të fakultetit, të profesorëve, bashk punëtorëve, të të punësuarve  të tjerë  dhe të gjithë  studentëve:

të marrin  pjesë në ligjërata, ushtrime  dhe në të gjitha  format  dhe modalitetet   e mësimit, të definuar në planin dhe programin mësimor si dhe me rregullat dhe me udhëzuesit e studimeve.