You are here:

Këshilli Shkencor

Këshilli Shkencor është në përbërjen si vijon:

Kryetar

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore

Anëtarët

Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Ylli Kortoçi, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Enver Buqaj, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Ajka Aljilji, anëtar;

Ass, Dafina Abdullahu, anëtar;

Z. Besim Loshi, anëtar;

Znj. Anesa Emini, anëtar;

Udhëheqësi / Koordinatori i qendrës për kërkime, inovacion dhe transfer të dijës;