You are here:

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ndihmon departamentet akademike dhe administrative të Universitetit të Prizrenit në hartimin dhe zbatimin e veprimtarisë ndërkombëtare që përmbush qëllimet e përcaktuara në Planin Strategjik të Universitetit.

Zyra zhvillon veprimtari në pesë (5) fusha kryesore:

  1. Strategjia dhe Konsultimi

Hartimi i nismave dhe politikave për të siguruar, synimet ndërkombëtare të Universitetit të Prizrenit.

  1. Mbledhja dhe Publikimi i të Dhënave

Mbledhja, krijimi, ruajtja, analizimi dhe botimi i të dhënave për aspektet e veprimtarisë ndërkombëtare.

  1. Monitorimi dhe Analiza

Identifikimi, analizimi dhe përmbledhja e mundësive dhe rreziqeve ndërkombëtare për Universitetin

  1. Koordinimi

Organizimi i rrjeteve të vendit dhe rajonal, dhe hartimi i memorandumeve ndërkombëtare dhe marrëveshjeve të tjera bashkëpunuese

  1. Ndërlidhja dhe Diplomacia

Aranzhimi i vizitave në Universitetin e Prizrenit nga partnerë ndërkombëtarë, këshillime për udhëtime të huaja nga stafi i lartë i Universitetit, dhe menaxhimi i pjesëmarrjes së Universitetit të Prizrenit në marreveshje bashkëpunimi të zgjedhura universitare ndërkombëtare.

Duke punuar në bashkëpunim

Pothuajse të gjitha Strategjitë Ndërkombëtare të Universitetit të Prizrenit kryhen në bashkëpunim me departamentet e tjera të Universitetit. Zyra synon të kombinojë ekspertizën e saj në ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë dhe aftësinë e saj analitike me ekspertizën e specializuar të departamenteve të tjera, zhvillimin e veprimtarisë ndërkombëtare për t’iu përshtatur nevojave të Universitetit të Prizrenit.

Një Universitet Ndërkombëtar

Universiteti i Prizrenit, duke pasur parasysh që nuk është aq shumë përvojë (vetëm 9 vjet të themelimit) nuk është ende i ranguar sa duhet në radhët e universiteteve ndërkombëtare të institucioneve të arsimit të lartë, sepse ende ka shumë për të bërë në kuadër të aktiviteteve të Universitetit duke u përmirësuar dhe ngritur  në renditjen arsimore në të gjithë botën.

Universiteti i Prizrenit përpiqet të përfitojë nga bashkëpunimi i tij në klasë botërore nga stafi ndërkombëtar, stafi akademik lokal, stafi administrativ dhe numri i studentëve të Alumni dhe duke i angazhuar të gjithë ata me programe kërkimore-shklencore  ndërkombëtare, duke reflektuar ndërkombëtarizimin e vazhdueshëm të arsimit dhe kërkimit të tij.

Me kë të kontaktoni:

[email protected]

Alumni:

Zyra duhet të vendoset shumë shpejt