You are here:

Trupat Këshillëdhënëse

Qëllimi i Bordit Këshillëdhënës Industrial

Qëllimi i themelimit të Bordit Këshillëdhënës Industrial është bashkëpunimi dhe ndërveprimi ndërmjet njësive akademike dhe komunitetit industrial. Kjo rregullore përcakton karakterin, anëtarësimin, funksionimin, fushëveprimin, mënyrën e vendimmarrjes dhe mandatin e Bordit Këshillëdhënës Industrial.

Neni 1.

Karakteri i Bordit Këshillëdhënës Industrial

1. Karakteri i Bordit Këshillëdhënës Industrial (në tekstin e mëtejmë BKI), të themeluar në bazë të Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren (në tekstin e mëtejmë UUHP) dhe të kësaj Rregulloreje, është jo fitimprurës dhe këshillëdhënës dhe bazohet në vullnetin e mirë të anëtarëve dhe përkushtimin e njësive akademike (në tekstin e mëtejmë NjA) dhe UUHP-së për ngritjen e cilësisë së Arsimit të Lartë në fushën e veprimtarisë së NjA-së.

2. BKI përbëhet nga përfaqësuesit e tregut të punës dhe të autoriteteve nga fushëveprimtaria e NjA-së përkatëse, dhe përfaqësues të studentëve të NjA-së përkatëse.

3. Anëtarët e BKI-së (përveç anëtarëve ex-officio, dhe atyre që janë angazhuar paraprakisht) nuk mund të angazhohen si ligjërues në NJA-në, pasi të nominohen si anëtarë të BKI-së.

4. Secili anëtarë i BKI-së (përfaqësues i tregut të punës) që do të shërbejë në BKI të NjA-së, do të nënshkruajë Memorandumin e Mirëkuptimit, me ç’rast siguron gatishmërinë e tij/saj për të shërbyer në BKI në baza vullnetare, pa pritur ndonjë shpërblim, duke eliminuar konfliktin e interesit dhe ruajtur konfidencialitetin e informatave.

5. Themelimi i BKI-së në secilën njësi akademike të UUHP është i obligueshëm për të siguruar se programet studimore janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe monitoruar rezultatet performancës së programeve të propozuara studimore tek të diplomuarit në këto programe.

6. Përbërja dhe aktivitetet e BKI-së publikohen në ueb faqen e UUHP-së në vegzën e NjA-së. Secila NjA e UUHP-së duhet të zhvillojë një vegëzë të veçantë në ueb-faqen e NjA-së, për të publikuar aktivitetet e BKI-së.

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset/ institucionet tjera (me të drejtë vote):

.

 • Arben Tërshnjaku – Koshi Grup, Kryetar,
 • Vedija ZEKOVSKI – N.T. ‘’Sporting’’, Zëvendëkryetare,
 • Drilon Jusufi – ABI SHPK. , Anëtar
 • Jetmir Kazazi – Haxhijaha SHPK., Anëtar,
 • Arben SHALA – Consulting and Management Group SHPK, Anëtar,
 • Xhemajli SELIMI – Business Consulting Group BCG L.L.C., Anëtar
 • Qamil XHAFERI –  D.P.T.  Çelik Extra, Anëtar,
 • Arsim SEVERI – Numerik Pro SHPK, Anëtar, 
 • Bashkim RREZJA – Zinkuine SHPK, Anëtar,
 • Edon KRASNIQI –  Helix Media Group SHPK, Anëtar,
 • Gëzim KASTRATI – G-SONAX, Anëtar,
 • Avdyl GASHI – NTP “Hasi-t”, Anëtar,
 • Nysret XHARRA – NTP “NBXH1”, Anëtar,
 • Rinor RIZANAJ – Prima HDR NTP, Anëtar,
 • Liridon SALLAUKA – Liridoni NTP, Anëtar,

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Dekan i Fakultetit Ekonomik,
 • Ma. Sc. Naser BUZHALA – Sekretar i Fakultetit Ekonomik,
 • Kushtrim KRASNIQI- Student Fakultetit Ekonomik,
 • Prof. Ass. Dr. Kushtrim BRAHA – FSHJM.

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Juridik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga institucionet, shoqatat ose organizatat tjera (me të drejtë vote)

 

 • Z. Artan Serjani – Kryetar (Gjykata Themelore Prizren),
 • Znj. Fjorda Mujollari – Zëvendëskryetare (zyra regjionale për ndihm juridike regjioni Prizren),
 • Z. Fatos Ajvazi – Prokuror (Prokuroria Themelore Prizren)
 • Z. Valon Kurtaj – Gjyqtar (Gjykata Themelore Prishtinë)
 • Z. Bilgaip Maznikar – Noter (Prizren)
 • Z. Lutfi Rizanaj – Përkthyes Gjygjësor (Gjykata Themelore Prizren)
 • Z, Hajrip Krasniqi – Kryetar i odes avokatëve të regjionit të Prizrenit
 • Z. Elbasan Shoshaj – Komuna e Prizrenit
 • Z. Qemajl Krasniqi – Psikolog,- Instituti i Forenzikes QKU-së,
 • Z. Sadri Shala – Telekomi i Kosovës
 • Z. Hajrim Qengaj – Drejtor, Ministria e Punëve të Mbrendshme
 • Z. Imet Poniku – Psikiatër,Spitali Regjional Prizren
 • Z. Beasr Gashi – zv. Drejtor (Qendara e paraburgimit Prizren)
 • Z. Enis Hoxha – Përmbarues
 • Znj. Arlinda Bytyqi – përfaqësuese e studentëve

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Dekan  Fakulteti Jurdik UUHP-Prizren
 • Z. Dardan Vuniqi – Asistent  Fakulteti Juridik UUHP -Prizren
 • Z. Enver Buzhala – Sekretar Fakulteti Juridik UUHP –Prizren

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

 • Z. Refki Zogaj – kryetar,
 • Z. Besim Loshaj – zëvendëskryetar (Agroproduct – ShPK, Kooperativë Bujqësore),
 • Z. Lendrit Palushi – Frutex, Prodhues i pijeve,
 • Znj. Gresa Kuqi – Solid, Përpunues i lëkurës,
 • Z. Labinot Shulina – Labi Wine, Tregtues i produkteve bujqësore,
 • Z. Avni Gashi – Frigoterm, Tregtues i pajisjeve me shumicë,
 • Z. Nazim Ajazaj – Vehbi Zhuri, Përpunues i drurit,
 • Z. Petrit Basha – Minatori, Shfrytëzim dhe përpunim i pyjeve,
 • Z. Egzon Elshani – Drejtoria e Bujqësisë, KK Prizren – Organizatë qeveritare,
 • Z. Skender Bajrami – MBPZHR, Përfaqësuesi i DAESB,
 • Z. Zekrija Loku – MBPZHR, Përfaqësuesi i AZHB,
 • Znj. Lirije Koqinaj – Përfaqësuese e studentëve të FSHJM,

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Znj. Albana Milaimi – Dekane i FSHJM,
 • Z. Nexhmedin Krasniqi – Sekretar i FSHJM,
 • Z. Festim Tafolli – Asistent në Fakultetin e Ekonomisë – UPZ.

Bordi Industrial (Këshillëdhënës),  i Fakultetit të Filologjisë, në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, ka këtë përbërje:

 • Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizren– kryetar
 • Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- nënkryetare
 • Parim Kosova – anëtar
 • Vllaznim Bytyqi  – Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” – anëtar
 • Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- anëtar
 • Sazan Cukaj -anëtar
 • Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- anëtar
 • Besart Osmani – anëtar
 • Edis Galushi –anëtar
 • Dardan Ahmeti – anëtar
 • Nexhat Mackaj – anëtar
 • Olza Shemsedini – studente

Anëtarët pa të drejtë vote / Ex – officio

 • Dekani i F. Filologjisë;
 • Prodekan i F. Filologjisë;
 • Prof. ass. Dr . Artan Reshani – Asistent i Ri – F. Edukimit;
 • Ma.sc. Anzotika Sallauka – Sekretare e F. Filologjisë

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

.

 • Enis Qafëleshi – Makerspace;
 • Majlinda Bahtijari  Komuna e Prizrenit;
 • Simon Floeth – Shef në Qendrën e Transformimit Digjital (ITP) Prizren;
 • Lulzim Guhelli – Ex-Cite;
 • Drilon Kastrati – Kompania Gjirafa;
 • Alper Yildirim – Kompania Telcomm;
 • Lamir Shkurti – Kompania Telcomm;
 • Jeta Qollpani  jCoders RKS;
 • Marigona Sylaj – jCoders RKS;
 • Esen Kaymakci – Drejtoresh në Eris Agensi Prizren;
 • Fatos Dida – Inxhinier në Proton Cable Prizren;
 • Besnik Saramati – Profesor në SHMLT “11MARSI” Prizren;
 • Alketa Fazliu – Kompania Asseco See;
 • Marigona Krasniqi – SHPK VISTA Suharekë;
 • Valon Ibrahimi – Student në FSHK;

 

Anëtarët pa të drejtë vote/Ex-officio:

 • Dekani i FSHK-së;
 • Prodekani i FSHK-së;
 • sc. Arbnore Shehu – Sekretare e FSHK-së

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët e Bordit Industrial Këshillëdhënës:

 

 • Hilmi Rexha – kryetar, Drejtor i ShFMU “Aziz Tolaj” Prizren
 • Doruntina Rakaj – nënkryetare, mësuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Akif Gashi – anëtar, zv. Drejtor i SHFMU Emin Duraku Zv. Drejtor (komunitetit turk)
 • Jygjel Spahi – anëtar, International Maarif Schools of Kosova – Prizren
 • Almir Sahiti – anëtar, zyrtar, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Alen Hazar – anëtar,
 • Nexhat Maçkaj – anëtar, Zyrtar i lartë për arsim, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Hadis Haxhillari – anëtar, student, Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Ukshin Hot” Prizren
 • Katarina Gojani – anëtare, mesuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Qemajl Bytyqi – anëtar, Inspektor i arsimit, MASHTI- Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
 • Bajram Pomak – anëtar, OJQ IDEA

Anetaret e BKI-ës (pa te drejt vote) Ex-officio:

 • Dekani – anëtar- ex-officio
 • Mujdin Lutfiu – Sekretar – ex-officio
 • Elsev B. Lopar – anëtar- ex-officio
 • Xhafer Beqiraj – anëtar – ex-officio