You are here:

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë

Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin ‘’Ukshin Hoti’’ në Prizren.

Kryetar

Prof. Asoc. Dr. Serdan Kervan (ex-officio)

Anëtar

Prof. Asoc. Dr. Mirvjena Kortoci;

Prof. Ass. Dr. Esma Canhas;

Prof. Ass. Dr. Sc. Shefki Shterbani;

Prof. Asoc. Dr. Ilir Krusha;

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Gashi;

Ass. PhD. C. Betim Maloku;

Mr. Ramadan Baraliu;

Mrs. Nora Rada (ex-officio);