You are here:

Programet e Akredituara

Universiteti ``UKSHIN HOTI`` Prizren (Programet e Akredituara)

Nr. Fakuteti Study Program Albanian Study Program English Campus Level ECTS Accredited until
1 Fakulteti Ekonomik Administrim Biznesi Business Administration Prizren BSc 180 30.09.2025
Administrim Biznesi Business Administration Prizren MSc 120 30.09.2026
Menaxhment Ndërkombëtar International Management Prizren BSc 180 30.09.2025
2 Fakulteti  i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit Agrobiznes Agribusiness Prizren BSc 180 30.09.2024
Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Forests and Environmental Sciences Prizren BSc 180 30.09.2024
Menaxhim në Agrobiznes Agribusiness Management Prizren MSc 120 30.09.2024
3 Fakulteti Juridik Juridik i Përgjithshëm General Law Prizren LLB 240 30.09.2027
4 Fakulteti i Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Albanian  Language and Literature Prizren BA 240 30.09.2024
Gjuhë dhe Letërsi Angleze English Language and Literature Prizren BA 240 30.09.2026
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane German Language and Literature Prizren BA 180 30.09.2024
5 Fakulteti i Edukimit Programi Fillor Primary Education Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Parashkollor Preshcool Education Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Parashkollor – Boshnjakisht Preschool Education-Bosnian Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Fillor – Boshnjakisht Primary Education-Bosnian Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Parashkollor – Turqisht Preschool Education-Turkish Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Fillor – Turqisht Primary Education-Turkish Prizren BA 240 30.09.2024
6 Fakulteti  i Shkencave Kompjuterike Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi Information Technologies and Telecommunication Prizren BSc 180 30.09.2027
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-boshnjakisht Information Technologies and Telecommunication-Bosnian Prizren BSc 180 30.09.2027
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-turqisht Information Technologies and Telecommunication-Turkish Prizren BSc 180 30.09.2027
Shkenca kompjuterike dhe teknologji komunikimi Computer Science and Communication Technology Prizren MSc 120 30.9.2024

Universiteti ``UKSHIN HOTI`` Prizren (Programet e Akredituara)

Nr. Programet e Studimeve  Study Programs Campus Level ECTS Accredited until
1 Administrim Biznesi Business Administration Prizren BSc 180 30.9.2025
2 Administrim Biznesi Business Administration Prizren MSc 120 30.9.2023
3 Menaxhment Ndërkombëtar International Management Prizren BSc 180 30.9.2025
4 Agrobiznes Agribusiness Prizren BSc 180 30.9.2024
5 Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Forests and Environmental Sciences Prizren BSc 180 30.9.2024
6 Menaxhim në Agrobiznes Agribusiness Management Prizren MSc 120 30.9.2024
7 Juridik i Përgjithshëm General Law Prizren LLB 240 30.9.2027
8 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Albanian  Language and Literature Prizren BA 240 30.9.2024
9 Gjuhë dhe Letërsi Angleze English Language and Literature Prizren BA 240 30.9.2026
10 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane German Language and Literature Prizren BA 180 30.9.2024
11 Programi Fillor Primary Education Prizren BA 240 30.9.2024
12 Programi Parashkollor Preshcool Education Prizren BA 240 30.9.2024
13 Programi Parashkollor – Boshnjakisht Preschool Education-Bosnian Prizren BA 240 30.9.2024
14 Programi Fillor – Boshnjakisht Primary Education-Bosnian Prizren BA 240 30.9.2024
15 Programi Parashkollor – Turqisht Preschool Education-Turkish Prizren BA 240 30.9.2024
16 Programi Fillor – Turqisht Primary Education-Turkish Prizren BA 240 30.9.2024
17 Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi Information Technologies and Telecommunication Prizren BSc 180 30.9.2027
18 Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-boshnjakisht Information Technologies and Telecommunication-Bosnian Prizren BSc 180 30.9.2027
19 Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-turqisht Information Technologies and Telecommunication-Turkish Prizren BSc 180 30.9.2027
20 Shkenca kompjuterike dhe teknologji komunikimi Computer Science and Communication Technology Prizren MSc 120 30.9.2024