image_pdfimage_print
You are here:
  • Përgatitja dhe shtypja e ID kartelave për studentët e Universitetit dhe paisja me ID e studentëve.
  • Procedimi dhe shtypja e diplomave të studentëve të diplomuar në Universitetin “Ukshin Hoti” dhe sigurimi i nënshkrimit të të njëjtave nga Rektori dhe Dekani i njësisë.
  • Kujdeset për pajisjet teknike të printimit.
  • Planifikon dhe inicion procedurën për furnizim me material për nevoja të zyrës për diploma.
  • Kujdeset për mbylljen e dosjes së studentëve të diplomuar.
  • Kujdeset për sigurimin e dokumenteve dhe materialeve përcjellëse me rastin e diplomimit.
  • Koordinon punët me kolegët nga zyra për shërbime studentore me qëllim të sigurimit të shërbimeve më efikase dhe sa më të mira për studentë.
  • Kryen edhe punë të tjera sipas nevojave të Universitetit dhe kërkesave të menaxhmentit.