image_pdfimage_print
You are here:

Afërdita Avdyli

Zyrtar i Lartë për lekturim

Zyrtar për Shërbime Studentore – Fakulteti Juridik

  • Lektori/ redaktori për gjuhë shqipe, është përgjegjës: për lektorimin dhe redaktimin e vendimeve, procesverbaleve, konkurseve, rregulloreve, buletineve, publikimeve, revistave shkencore dhe materialeve tjera në gjuhën shqipe;
  • Ofron ndihmë profesionale për gjithë personelin e Universitetit;
  • Në bashkëpunim me eprorin krijon një sistem të komunikimit horizontal me gjithë personelin e Universitetit për të kryer shërbimin e lekturimit të të gjitha shkresave dhe akteve zyrtare;
  • Kujdeset për faqen zyrtare të Universitetit në aspektin gjuhësor dhe të drejtshkrimit;
  • Angazhohet për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit drejtshkrimor për të gjitha materialet e Universitetit;
  • Bën lekturimin e të gjitha dokumenteve, shkresave dhe vendimeve të hartuar nga njësitë akademike dhe organizative të Universitetit;
  • Koordinon punët e zyrës në bashkëpunim me eprorin sipas prioriteteve të institucionit dhe angazhohet për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit të shkrimit zyrtar në Universitet;
  • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së eprorit dhe nevojave të universitetit.