image_pdfimage_print
You are here:

Arianit Berisha

Zyrtar i Pasurisë / Zyrtar përgjegjës për sinjalizime në Universitet
  • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre;
  • Regjistron dhe administron pasurinë e Universitetit në pajtim me procedurat e përcaktuara ligjore si dhe siguron zbatimin e standardeve të kontabilitetit mbi evidentimin dhe zhvlerësimit të pasurisë;
  • Përcjell lëvizjen e pasurisë dhe ofron informacione të duhura lidhur me lëvizjen e pasurisë dhe përgatit dokumentacionin për lëvizjen e pasurisë- tjetërsimit;
  • Kontrollon dhe mirëmban të gjitha informatat e nevojshme për pasurinë në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi;
  • Bashkëpunon me zyrtarët për pranimin e pasurisë, zyrtarët e financave, zyrën për infrastrukturë dhe logjistikë për sigurimin e të dhënave të sakta dhe detajuara për pasurinë;
  • Në çdo fund të vitit dhe sipas nevojës i regjistron pasurinë në regjistrin e pasurisë pas klasifikimit dhe vlerësimit të pasurisë nga komisionet përkatëse për regjistrim dhe vlerësim;
  • Përgatit dhe ofron të dhëna mbi vlerat e regjistruara të pasurisë për nevoja të raportimit financiar;
  • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;