image_pdfimage_print
You are here:

Azem Ramadani

Drejtor i Zyrës për Planifikim të Buxhetit dhe Financave
  • Udhëheq zyrën dhe cakton objektivat e tij në pajtim me strategjinë dhe objektivat e Universitetit si dhe harton plane të punës vjetore të detajuara për të përmbushur këto objektiva;
  • Menaxhon stafin dhe buxhetin e Universitetit dhe organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit;
  • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon ndryshime/ përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë;
  • Zhvillon dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave dhe procedurave standarde lidhur me buxhetin e shtetit;
  • Vlerëson kërkesat e njësive të Universitetit dhe përgatit e propozimet për buxhetin e konsoliduar të Kosovës;
  • Harton raporte të ndryshme mbi buxhetin e Universitetit. Raporton para Këshillit Drejtues, këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe menaxhmentin e Universitetit lidhur me çështjet financiare dhe të buxhetit dhe i informon lidhur me punët e zyrës.
  • Mbikëqyrë zbatimin e buxhetit të miratuar dhe shpenzimin e tij në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi;
  • Bën vlerësim të rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrah zhvillimin e tyre profesional.