image_pdfimage_print
You are here:

– Është përgjegjës te drejtoj veturat qe i ka në dispozicion universiteti, sipas urdhrit te shkruar dhe gojor te rektorit, prorektorit;

– Ngarkohet me veturat e Rektoratit te Universitetit te Prizrenit dhe kujdeset për mirëmbajtjen, pastërtinë dhe qe veturat te jen ne gjendje te rregullt teknike;

– Vozit Rektorin dhe udhëheqësit  tjerë te Universitetit;

– Sipas nevojës bën vozitjen e personelit te universitetit;

– Kryen intervenimet teknike te vogla ne vetura;

– Mban evidencën mbi kilometrazhin e kaluar dhe shpenzimet e lëndëve djegëse dhe mjeteve tjera shpenzuese për veturat qe drejton;

– Se bashku me zyrtarin përkatës kujdeset për kohen e regjistrimit te automjeteve;

– Kryen edhe punët e pranim dozimit e dërgesave te postes;

– Sipas nevojës kryen edhe punët e korrierit dhe portierit;

– Kryen edhe punët e tjera te cilat ia cakton Rektori i UPz-së