image_pdfimage_print
You are here:
  • Udhëheq, organizon dhe mbikëqyrë veprimtarinë dhe funksionin e bibliotekës Qendrore të Universitetit;
  • Është anëtarë i Këshillit Kombëtar të Bibliotekave;
  • I propozon Këshillit Drejtues planin vjetor dhe planin financiar, ndihmon Këshillin Drejtues të Bibliotekës në hartimin e planit të Bibliotekës dhe harmonizimin e planit të saj me planin e Universitetit;
  • I raporton dhe i përgjigjet Këshillit Drejtues për funksionimin e punës në bibliotekë dhe paraqet propozimet për hartimin e rregulloreve dhe akteve tjera që kanë të bëjnë me bibliotekën në Këshill;
  • Merr pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues pa të drejtë vote;
  • Përfaqëson bibliotekën brenda dhe jashtë vendit;
  • Menaxhon me stafin e bibliotekës dhe kujdeset për funksionimin dhe kryerjen e punëve në bibliotekë.
  • Ushtron detyra dhe autorizime tjera në përputhje me legjislacionin në fuqi.