image_pdfimage_print
You are here:

– Organizon punën në Bibliotekën e Universitetit;

– Organizon dhe udhëheq bazën e të dhënave mbi punën shkencore hulumtuese të mësimdhënësve të Universitetit;

– Hulumton bazën e të dhënave shkencore teknologjike;

– Kryen edhe punën e zyrtarit të bibliotekës në rast se në Universitet nuk do të ketë zyrtar të bibliotekës;

– Kryen të gjitha punët e regjistrimit të librave, broshurave dhe revistave në bibliotekë;

– Rregullon bibliotekën sipas nomenklaturës, e cila aplikohet;

– I jep librat për shfrytëzim studentëve, mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve;

– Sipas nevojës bën edhe kujdestari në sallat e leximit, të cilat i shfrytëzojnë studentët;

– Kryen edhe punë të tjera të ngjashme dhe sipas urdhrave të Rektorit, Prorektorëve, Dekanëve

– të fakulteteve dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Universitetit.