image_pdfimage_print
You are here:

Hekuran Kabashi

Udhëheqës i Divizionit për Librin dhe Bibliotekat Profesionale
  • Monitoron botimet dhe ribotimet e librave dhe revistave etj;
  • Planifikon furnizimin e bibliotekës me botime të reja, komunikon me njësitë akademike lidhur me titujt me të cilat duhet furnizuar biblioteka;
  • Shërben si njësi kërkuese për procedura të prokurimit dhe procedura tjera në kuadër të bibliotekës;
  • Planifikon furnizimin e librarisë me materiale të nevojshme shitje;
  • Katalogon dhe klasifikon librat dhe materialet tjera shkencore dhe artistike;
  • Informon dhe udhëzon përdoruesit mbi kushtet për huazimin e librave dhe materialet tjera shkencore artistike;
  • Nxjerr raporte të ndryshme për nevoja të bibliotekës dhe Universitetit si dhe kujdeset për kryerjen e punëve në bibliotekë.
  • Jep në përdorim, rezervon dhe evidenton rikthimin e atyre librave dhe materiale tjera shkencore dhe artistike që janë marrë për përdorim;