You are here:

Dokumente

Kjo broshurë informuese për studentë është zhvilluar duke përdorur materialet që janë prezentuar gjatë trajnimeve për studentë të Universitetit të Prizrenit, të organizuar në kuadër të projektit TEMPUS “Përkrahja Strategjike për Zhvillimin e Strukturave të Qëndrueshme të Sigurimit të Cilësisë në Universitetin Publik të themeluar Rishtas në Kosovë, Universitetin e Prizrenit” no. 517482.

This students’ information brochure has been developed by using materials presented during the training for students of the University of Prizren, organized in the frame of TEMPUS project “Strategic Support for the Development of Sustainable Quality Assurance Structures at the Newly Founded Public University in Kosova, University of Prizren” no. 517482.

Bu bilgilendirici broşür kaynak olarak Prizren Üniversitesi öğrencilerine eğitim sırasında sunulan materyallere göre hazırlanmıştır.Budüzenleme”Kosovada Devlet Üniversitesi kapsamındakurulmuş olan Prizren Üniversitesinin Kalite, Güvence ve Sürdürülebilirlik bakımından stratejik yapılandırılması”TEMPUS projesi kapsamında yapılmıştır.No: 517482.

Ova informativna brošura za studente nastala je koristeći materijale koji su predstavljeni tokom treninga studenata Univerziteta u Prizrenu, organizovanih u okviru TEMPUS projekta “Strateška podrška za održivi razvoj kvaliteta na tek osnovanom Javnom Univerzitetu na Kosovu, Univerzitetu u Prizrenu”, br. 517482.