image_pdfimage_print
You are here:
  • Bashkërendon punën në zyrën e Këshillit Drejtues, përgatit materialet e nevojshme si dhe bën përgatitjet teknike për takim;
  • Regjistron takimet në audio incizim si dhe mban procesverbal në takimet e Këshillit Drejtues;
  • Harton procesverbalet e mbledhjeve, vendimet si dhe të gjitha shkresat tjera të Këshillit Drejtues;
  • Procedon aktet e nxjerra nga Këshilli Drejtues për nënshkrim, evidentim/protokoll dhe publikim në ueb;
  • Organizon dhe mirëmban materialet e Këshillit Drejtues sipas standardeve arkivore për ruajtjen e materialeve;
  • Ofron mbështetje profesionale dhe ligjore në mbledhjet kolegjiale të KD-së si dhe ushtron detyrën e sekretarisë duke marrë pjesë në të mbledhjet e të gjitha komisioneve të formuara nga Këshilli Drejtues;
  • Fton mbledhjet e Këshillit Drejtues në përputhje me dispozitat e rregullores për punën e KD-së, përkatësisht kryen punës e sekretarisë së Këshillit Drejtues;
  • Kryen edhe punë tjera të ngjashme sipas kërkesës së Kryesuesit të KD-së, si dhe mund të angazhohet edhe në punë tjera nga Sekretari i Përgjithshëm ose eprori i drejtëpërdrejtë sipas nevojës brenda normës së rregullt të punës;