image_pdfimage_print
You are here:

Sekretari i përgjithshëm i Universitetit ka këto detyra dhe përgjegjësi

  • Është zyrtar më i lartë i administratës;
  • Është udhëheqës i administratës qendrore;
  • është udhëheqës i zyrtarëve për çështje juridike në fakultete;
  • Është zyrtar përgjegjës për udhëheqje efikase, ekonomike dhe efektive të Universitetit;
  • Udhëheqës i drejtorëve të departamenteve në kuadër të administratës qendrore;
  • Është zyrtar përgjegjës për përgatitjen teknike të procesit buxhetor;

Është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga këshilli drejtues dhe Rektori, të cilat nuk janë të përcaktuara me këtë statut (Neni 41 i Statutit të Universitetit).

Ushtron detyrat dhe kompetencat ligjore dhe statutare të Zyrtarit Kryesor Administrativ në Universitet sipas legjislacionit në fuqi.