image_pdfimage_print
You are here:
  • Pranon dokumentet dhe lëndët për arkivim dhe kujdeset për arkivimin e tyre në përputhje me procedurat dhe standardet e menaxhimit arkivore:
  • Kujdeset për sistemimin dhe mbajtjen azhure të lëndëve arkivore si dhe propozon udhëzues të nevojshëm për funksionimin e arkivit:
  • Mirëmban arkivin e veçantë për rastet e detajuara specifike dhe ruan paprekshmërinë e informatave:
  • Komunikon me zyrën qendrore të arkivit dhe koordinon punët me arkivin qendror të Universitetit si dhe të njësive akademike.
  • Dorëzon materialet arkivore në zyrën qendrore të arkivit sipas standardeve të pranim dorëzimit si dhe kujdeset për materialet arkivore nën menaxhim.
  • Në cilësinë e zyrës qendrore të pranimit të postës dhe shkresave nga jashtë ua përcjellë të njëjtat në afat sa më të shpejtë zyrave përkatëse.
  • Protokollon, arkivon dhe i shpërndan në adresat përkatëse të gjitha shkresat e Universitetit në kuadër kompetencave sipas rregullave të brendshme për menaxhimin arkivor.
  • Kryen edhe punë të tjera në përputhje me dispozitat ligjore dhe nën ligjore në fuqi: