Objektivat Strategjike

Objektivat Strategjike

Plani Strategjik i Universitetit 2020-2024 ndërtohet në kornizën e 7 (shtatë) objektivave strategjike:

  • Sigurimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie;
  • Zhvillimi i punës kërkimore-shkencore;
  • Kontributi në komunitet;
  • Procesi i ndërkombëtarizimit dhe rrjetëzimit;
  • Zhvillimi i infrastrukturës;
  • Digjitalizimi dhe sistemi i integruar i të dhënave; dhe
  • Qëndrueshmëria financiare

Këto objektiva strategjike zbërthehen në rezultatet e pritura për Universitetin.

Linku: