image_pdfimage_print
You are here:
  • Pranon lëndën nga zyra përkatëse, kontrollon faturën, përmbajtjen e faturës dhe shumën e pagesës.
  • Kompleton lëndën me kontratë, raport të komisionit si dhe dokumentacionin tjetër relevant.
  • Gjatë pranimit me numër të urdhërblerjes kontrollon se a është e kompletuar lënda në apektin e dokumentacionit dhe procedurës.
  • Kontrollon mënyrën e pagesës, plotëson në sistem dhe nxjerr raportin e pranimit nga sistemi.
  • Pranon dhe procedon lëndët në faturat që janë jashtë procedurave të prokurimit si dhe kujdset për verifikimin e faturës.
  • Nxjerr raporte të ndyshme për nevoja të brendshme dhe të jashtme mbi pranimin / lirimin.
  • Kryen të gjitha veprimet e pranim/lirimit përmes sistemit përkatës dhe përciell të gjitha nmdyshimet e nevojshme në sistem.
  • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së menaxhmentit dhe nevojave të Universitetit.