image_pdfimage_print
You are here:

Edona Berisha

Udhëheqës i zyrës për Infrastrukturë dhe Furnizim
  • Bën administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të njësisë për infrastrukturë, koordinon punët me MASHT-in departamentin për infrastrukturë dhe KK Prizren- Drejtorinë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor.
  • Menaxhon dhe mirëmban informatat për infrastrukturë, logjistikë dhe organizon punën rreth inventarizimit dhe funksionimit të zyrave, sallave dhe hapësirave tjera në Universitet;
  • Menaxhon dhe kontrollon punën e mirëmbajtjes se objekteve të Universitetit, kujdeset për mbikëqyrjen e punëve në mirëmbajtjen e pajisjeve të ngrohjes, hidros dhe pajisjeve tjera;
  • Menaxhon dhe kontrollon punën e sigurimit dhe mirëmbajtjes të objekteve të Universitetit si dhe kujdeset për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratave në cilësinë e njësisë kërkuese;
  • Ofron shërbime për infrastrukturë dhe logjistikë për Universitetin dhe njësitë përbërëse;
  • Sipas kërkesës së njësive kërkuese, harton specifikat dhe inicion procedurën për prokurim publik të procedurave që kanë të bëjnë me infrastrukturën e Universitetit;
  • Menaxhon me stafin vartës si dhe ndan detyra si dhe koordinon kryerjen e punëve ndërmjet punonjësve të Universitetit dhe stafit të nënkontraktuar;
  • Përgatit dokumentacionin e nevojshëm lidhur projektet për investime kapitale në Universitet si dhe kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton nëpunësi mbikëqyrës.