Këshillimi Akademik

Personeli akademik, të angazhuar me vendim të Senatit,  që do të shërbejnë si këshillues akademik për studentë në njësitë akademike, është si vijon:

Fakulteti i Filologjisë
Ass. Fikret Ramadani
[email protected]

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
PhD. C. Ass. Endrit Fetahi
[email protected]

Fakulteti i Edukimit
Prof. Ass. Dr. Artan Reshani
[email protected]

Fakulteti Juridik
PhD. C. Ass. Milot Krasniqi
[email protected]

Fakulteti Ekonomik
Ass. Isuf Qabrati
[email protected]

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit
Prof. Ass. Dr. Faruk Bojaxhi
[email protected]

Këtu janë gjashtë pyetje të rëndësishme për t’i bërë këshilltarit tuaj akademik në Universitet:

  • Cilat janë kërkesat specifike për Programin tim studimor dhe si mund të siguroj që jam në rrugën e duhur për të diplomuar në kohë?
  • A ka ndonjë lëndë zgjedhore që rekomandoni të marr për programin tim studimor?
  • A mund të më siguroni informacion mbi mundësitë e karrierës në lidhje me programin tim, dhe a ka mundësi të praktikës në dispozicion?
  • A ka shërbime tutorimi ose burime mbështetëse akademike në kampus, dhe si mund të përmirësoj performancën time në lëndët sfiduese?
  • Çfarë hapa duhet të ndjek kur më afrohet momenti i diplomimit, dhe a ka burime për kërkime pune apo plane pas diplomimit?
  • A ka programe ose mundësi mobiliteti për studentët në progamin tim studimor, dhe si mund të angazhohem në aktivitete jashtëkurrikulare që përputhen me synimet e mia?

Këto pyetje mbulojnë një gamë të gjerë të aspekteve të rëndësishme, duke përfshirë progresin akademik dhe planifikimin e karrierës deri te kërkimi i mbështetjes së shtesë dhe përdorimi i mundësive unike në fushën tënde të studimit.