Sistemit Elektronik i Menaxhimit për Student (SEMS)

SMU1

Në kuadër të sistemit http://smu.uni-prizren.com/ janë këto shërbime që ofrohen:
1. Administrimi i aplikimit online (Bachelor, Master dhe Doktorratur)
2. Aplikimi për diploma (gjeneratat e vjetra)
3. Aplikimi për transfer (nga Universitetet tjera)
4. Fotografimi
5. Fletëparaqitjet / Notimi
6. Pagesat
7. Gjenerimi i dokumenteve zyrtare të studentit (vërtetimi, transkripta etj.)
8. Kartelat
9. Diplomat
10. Moduli për njoftime
11. Moduli për publikimin e materialeve mësimore
12. Moduli për publikimin e rezultateve të provimeve
13. Moduli për konfigurimin (afatin, aplikimin, rezultatet) të bursave
14. Moduli për transfer (gjeneratat e vjetra pa sistem) nga indeksi në sistem
15. Moduli për publikimin e syllabusëve mësimore
16. Moduli për ankesa dhe shqyrtimi i tyre
17. Moduli për raportimin e gabimeve në sistem
18. Moduli për feedback
19. Moduli për publikimin e orarit (Provimeve dhe ligjëratave)
20. Moduli për publikimin e rregulloreve
21. Moduli për publikimin e manualeve të sistemit dhe manualeve tjera
22. Moduli për shikimin e statusit të diplomës
23. Moduli i festave zyrtare
24. Moduli për publikimin e temave të diplomave (Arkiva e temave të diplomave)
25. Moduli për verifikimin e dokumenteve
26. SEVC (SISTEMI ELEKTRONIK PËR VLERËSIMIN E CILËSISË)
a. Moduli për regjistrimin e formularëve
b. Moduli për tipet e publikimeve
c. Moduli për regjistrimin e publikimeve
d. Moduli për lajmet e SEVC
e. Moduli për informacionet rreth SEVC
f. Moduli për statistika
27. E-KARRIERA
a. Administrimi
b. Njoftime
c. Shpallje pune
d. Kompanitë
e. CV
f. Alumni
28. MËSIMI ONLINE
a. Klasa Virtuale
b. Diploma Virtuale
c. Mbikëqyr klasën virtuale
d. Statistika rreth klasës virtuale
29. E – PROVIMI
a. Moduli për krijimin e shabllonit
b. Moduli për publikimin e provimit/kolokfiumit
c. Moduli për vlerësimin e provimit/kolokfiumit
30. Moduli për E-vijueshmërinë
a. Migrimi i studentëve dhe personelit akademik dhe administrativ
b. Nxjerrja e statistikave për stafin akademik dhe administrativ për ditë, muaj dhe vite.
c. Nxjerrja e statistikave për profesorët për mbajtje të ligjeratave ( koha e hyrjes, koha e
daljes dhe llogaritja e orës së mbajtur)
d. Me hyrjen në ligjërata të studentëve dhe personelit akademik të lajmërohen me email
personat përgjegjës
31. Moduli për Universitetin Veror dhe programet profesionale
a. Aplikimi online
b. Administrimi i stafit dhe studentëve
c. Vendosja e lëndeve
d. Notimi
e. Leshimi i certifikatave
32. Moduli për shkëmbim të studentët
a. Aplikimi online
b. Paraqitja e provimeve dhe notimi
c. Leshimi i certifikatave
33. Moduli për CV të stafit akademik dhe publikimi i punimeve shkencore
a. Krijimi i CV-së nga stafi i akademik
b. Verndosja e punimeve shkencore, konferencave etj
c. Statistikat te ndryshme
34. Moduli për E-library
a. Vendosja e librave online
b. Vendosja e qasjeve për biblioteka online
35. Aplikacion për telefon
Të jetë si program për telefon mobile për platformat andorid dhe IOS, i lehtë për përdorim, i
sigurt dhe të jetë User friendly.